استفاده از دستگاههای تمام اتوماتیک

استفاده از دستگاههای تمام اتوماتیک

قالب یار با بکارگیری دستگاه های تمام اتوماتیک، ازجمله خم کن و دستگاه لیزر، دقت و سرعت ساخت قالب را به اندازه قابل توجهی افزایش داده است و کیفیت را سرلوحه ی خود قرار داده است.